کد رنگ در html و css

در طراحی سایت اگر کدهای html یا CSS رو نگاه کرده باشید ، در قسمت هایی که برای تنظیم رنگ متن ، پس زمینه ، حاشیه و … وجود داره معمولا رنگ رو با یک کد خاص به کار بردند . چیزی شبیه rrggbb# . امروز می خوایم به صورت کامل و مفصل در مورد نام و کد رنگ ها در زبان های html و CSS صحبت کنیم . :: معمولا رنگ ها رو به سه طریف در میون کدهای html و css استفاده می کنند . این سه شیوه رو براتون در جدول زیر آوردم :

 

شیوه استفاده مثال توضیح
استفاده از نام رنگ black سیاه red قرمز از ۱۴۷ نام رنگ تعریف شده در CSS و Html استفاده می شود
استفاده از کد ترکیبی (عدد دهدهی) rgb(0,0,0) سیاه rgb(255,0,0) قرمز در این روش از کد رنگ به صورت (rgb(r,g,b است که r و g و b به ترتیب شدت رنگ های قرمز ، سبز و آبی را نشان می دهند و که هر کدام مقادیری بین ۰ تا ۲۵۵ را می توانند بپذیرند و هر چه عدد انتخاب شده بیشتر باشد شدت آن رنگ در ترکیب قرمز سبز آبی رنگ بیشتر است .
استفاده از کد ترکیبی (عدد مبنای ۱۶) #۰۰۰۰۰۰ سیاه #FF0000 قرمز در این روش که بدلیل کوتاه و ساده بودن کد رنگ بیشترین استفاده رو داره رنگ به صورت rrggbb# نشان داده می شود و تنها تفاوت آن با روش قبل استفاده از اعداد مبنای ۸ (HexaDecimal) به جای اعداد دهدهی است . که rr و gg و bb به ترتیب مقدار عددی شدت رنگ های قرمز ، سبز و آبی رو نشون میده و مقادیر هگزادسیمال بین ۰۰ تا FF که معادل همون ۰ تا ۲۵۵ دهدهی هست رو میتونه بگیره .

 

نکته در مورد اعداد مبنای ۱۶ یا همون Hexadecimal :: رقم های اعداد مبنای r ، از ۰ هستند تا r-1 . مثلا در مبنای پرکاربرد ۱۰ که روزانه ازش استفاده می کنید ، رقم ها ۰ تا ۹ هستند . و مبنای ۱۶ دارای ارقام ۰ تا ۱۵ هست . برا اینکه ابهامی در خوندن اعداد مبنای ۱۶ پیش نیاد ، رقم های ۱۰ تا ۱۵ رو در مبنای ۱۶ با حروف الفبای لاتین از A تا F نشون میدن . اگر اینکار صورت نمی گرفت در خواندن اعداد مبنای ۱۶ ابهامات زیادی بود . مثلا عدد ۱۱۲ رو به سه شکل می شد تفسیر کرد . اینکه از سه رقم ۱ و ۱ و ۲ ایجاد شده یا از دو رقم ۱۱ و ۲ و یا اینکه از دو رقم ۱ و ۱۲ !!! وقتی از حروف به جای ارقام بزرگتر از ۹ در مبنای ۱۶ استفاده کنیم این سه تفسیر رو به صورت سه عدد ۱۱۲ و B2 و ۱C داریم که اعداد کاملا واضح و مشخصی در سیستم مبنای ۱۶ هستند . :: پس شانزده رقم مبنای ۱۶ عبارتند از ۰ , ۱ , ۲ , ۳ , ۴ , ۵ , ۶ , ۷ , ۸ , ۹ , F , E , D , C , B , A

:: برای اینکه بیشتر آشنا بشید در جدول زیر چند رنگ معروف رو با سه روش گفته شده آوردم . خوب دقت کنید که چطور کدها با ترکیب سه رنگ قرمز و سبز و آبی ساخته شدند :

رنگ کد رنگ HEX کد رنگ RGB
#۰۰۰۰۰۰ rgb(0,0,0)
#FF0000 rgb(255,0,0)
#۰۰FF00 rgb(0,255,0)
#۰۰۰۰FF rgb(0,0,255)
#FFFF00 rgb(255,255,0)
#۰۰FFFF rgb(0,255,255)
#FF00FF rgb(255,0,255)
#C0C0C0 rgb(192,192,192)
#FFFFFF rgb(255,255,255)

 

به طور مثال در جدول فوق کد رنگ مشکی ۰۰۰۰۰۰# هست . یعنی هیچ رنگی موجود نیست (سیاهی !) . و وقتی که همه ی رنگ ها مقدارشون حداکثر باشه سفید (FFFFFF#) رو داریم !

:: نام های استاندارد تعریف شده برای رنگ ها در CSS و HTML برای تعداد ‍۱۴۷ رنگ در CSS و HTML نام استاندارد تعریف شده که اونها رو با رنگ و کد معادلشون در زیر می بینید :

نام رنگ HEX Code رنگ
AliceBlue #F0F8FF
AntiqueWhite #FAEBD7
Aqua #۰۰FFFF
Aquamarine #۷FFFD4
Azure #F0FFFF
Beige #F5F5DC
Bisque #FFE4C4
Black #۰۰۰۰۰۰
BlanchedAlmond #FFEBCD
Blue #۰۰۰۰FF
BlueViolet #۸A2BE2
Brown #A52A2A
BurlyWood #DEB887
CadetBlue #۵F9EA0
Chartreuse #۷FFF00
Chocolate #D2691E
Coral #FF7F50
CornflowerBlue #۶۴۹۵ED
Cornsilk #FFF8DC
Crimson #DC143C
Cyan #۰۰FFFF
DarkBlue #۰۰۰۰۸B
DarkCyan #۰۰۸B8B
DarkGoldenRod #B8860B
DarkGrey #A9A9A9
DarkGreen #۰۰۶۴۰۰
DarkKhaki #BDB76B
DarkMagenta #۸B008B
DarkOliveGreen #۵۵۶B2F
Darkorange #FF8C00
DarkOrchid #۹۹۳۲CC
DarkRed #۸B0000
DarkSalmon #E9967A
DarkSeaGreen #۸FBC8F
DarkSlateBlue #۴۸۳D8B
DarkSlateGrey #۲F4F4F
DarkTurquoise #۰۰CED1
DarkViolet #۹۴۰۰D3
DeepPink #FF1493
DeepSkyBlue #۰۰BFFF
DimGrey #۶۹۶۹۶۹
DodgerBlue #۱E90FF
FireBrick #B22222
FloralWhite #FFFAF0
ForestGreen #۲۲۸B22
Fuchsia #FF00FF
Gainsboro #DCDCDC
GhostWhite #F8F8FF
Gold #FFD700
GoldenRod #DAA520
Grey #۸۰۸۰۸۰
Green #۰۰۸۰۰۰
GreenYellow #ADFF2F
HoneyDew #F0FFF0
HotPink #FF69B4
IndianRed #CD5C5C
Indigo #۴B0082
Ivory #FFFFF0
Khaki #F0E68C
Lavender #E6E6FA
LavenderBlush #FFF0F5
LawnGreen #۷CFC00
LemonChiffon #FFFACD
LightBlue #ADD8E6
LightCoral #F08080
LightCyan #E0FFFF
LightGoldenRodYellow #FAFAD2
LightGrey #D3D3D3
LightGreen #۹۰EE90
LightPink #FFB6C1
LightSalmon #FFA07A
LightSeaGreen #۲۰B2AA
LightSkyBlue #۸۷CEFA
LightSlateGrey #۷۷۸۸۹۹
LightSteelBlue #B0C4DE
LightYellow #FFFFE0
Lime #۰۰FF00
LimeGreen #۳۲CD32
Linen #FAF0E6
Magenta #FF00FF
Maroon #۸۰۰۰۰۰
MediumAquaMarine #۶۶CDAA
MediumBlue #۰۰۰۰CD
MediumOrchid #BA55D3
MediumPurple #۹۳۷۰D8
MediumSeaGreen #۳CB371
MediumSlateBlue #۷B68EE
MediumSpringGreen #۰۰FA9A
MediumTurquoise #۴۸D1CC
MediumVioletRed #C71585
MidnightBlue #۱۹۱۹۷۰
MintCream #F5FFFA
MistyRose #FFE4E1
Moccasin #FFE4B5
NavajoWhite #FFDEAD
Navy #۰۰۰۰۸۰
OldLace #FDF5E6
Olive #۸۰۸۰۰۰
OliveDrab #۶B8E23
Orange #FFA500
OrangeRed #FF4500
Orchid #DA70D6
PaleGoldenRod #EEE8AA
PaleGreen #۹۸FB98
PaleTurquoise #AFEEEE
PaleVioletRed #D87093
PapayaWhip #FFEFD5
PeachPuff #FFDAB9
Peru #CD853F
Pink #FFC0CB
Plum #DDA0DD
PowderBlue #B0E0E6
Purple #۸۰۰۰۸۰
Red #FF0000
RosyBrown #BC8F8F
RoyalBlue #۴۱۶۹E1
SaddleBrown #۸B4513
Salmon #FA8072
SandyBrown #F4A460
SeaGreen #۲E8B57
SeaShell #FFF5EE
Sienna #A0522D
Silver #C0C0C0
SkyBlue #۸۷CEEB
SlateBlue #۶A5ACD
SlateGrey #۷۰۸۰۹۰
Snow #FFFAFA
SpringGreen #۰۰FF7F
SteelBlue #۴۶۸۲B4
Tan #D2B48C
Teal #۰۰۸۰۸۰
Thistle #D8BFD8
Tomato #FF6347
Turquoise #۴۰E0D0
Violet #EE82EE
Wheat #F5DEB3
White #FFFFFF
WhiteSmoke #F5F5F5
Yellow #FFFF00
YellowGreen #۹ACD32

 

کد رنگ در html و css