کد رنگ در html و css

در طراحی سایت اگر کدهای html یا CSS رو نگاه کرده باشید ، در قسمت هایی که برای تنظیم رنگ متن ، پس زمینه ، حاشیه و … وجود داره معمولا رنگ رو با یک کد خاص به کار بردند . چیزی شبیه rrggbb# . امروز می خوایم به صورت کامل و مفصل در مورد نام و کد رنگ ها در زبان های html و CSS صحبت کنیم . :: معمولا رنگ ها رو به سه طریف در میون کدهای html و css استفاده می کنند . این سه شیوه رو براتون در جدول زیر آوردم :

 

شیوه استفادهمثالتوضیح
استفاده از نام رنگblack سیاه red قرمزاز 147 نام رنگ تعریف شده در CSS و Html استفاده می شود
استفاده از کد ترکیبی (عدد دهدهی)rgb(0,0,0) سیاه rgb(255,0,0) قرمزدر این روش از کد رنگ به صورت (rgb(r,g,b است که r و g و b به ترتیب شدت رنگ های قرمز ، سبز و آبی را نشان می دهند و که هر کدام مقادیری بین 0 تا 255 را می توانند بپذیرند و هر چه عدد انتخاب شده بیشتر باشد شدت آن رنگ در ترکیب قرمز سبز آبی رنگ بیشتر است .
استفاده از کد ترکیبی (عدد مبنای 16)#000000 سیاه #FF0000 قرمزدر این روش که بدلیل کوتاه و ساده بودن کد رنگ بیشترین استفاده رو داره رنگ به صورت rrggbb# نشان داده می شود و تنها تفاوت آن با روش قبل استفاده از اعداد مبنای 8 (HexaDecimal) به جای اعداد دهدهی است . که rr و gg و bb به ترتیب مقدار عددی شدت رنگ های قرمز ، سبز و آبی رو نشون میده و مقادیر هگزادسیمال بین 00 تا FF که معادل همون 0 تا 255 دهدهی هست رو میتونه بگیره .

 

نکته در مورد اعداد مبنای 16 یا همون Hexadecimal :: رقم های اعداد مبنای r ، از 0 هستند تا r-1 . مثلا در مبنای پرکاربرد 10 که روزانه ازش استفاده می کنید ، رقم ها 0 تا 9 هستند . و مبنای 16 دارای ارقام 0 تا 15 هست . برا اینکه ابهامی در خوندن اعداد مبنای 16 پیش نیاد ، رقم های 10 تا 15 رو در مبنای 16 با حروف الفبای لاتین از A تا F نشون میدن . اگر اینکار صورت نمی گرفت در خواندن اعداد مبنای 16 ابهامات زیادی بود . مثلا عدد 112 رو به سه شکل می شد تفسیر کرد . اینکه از سه رقم 1 و 1 و 2 ایجاد شده یا از دو رقم 11 و 2 و یا اینکه از دو رقم 1 و 12 !!! وقتی از حروف به جای ارقام بزرگتر از 9 در مبنای 16 استفاده کنیم این سه تفسیر رو به صورت سه عدد 112 و B2 و 1C داریم که اعداد کاملا واضح و مشخصی در سیستم مبنای 16 هستند . :: پس شانزده رقم مبنای 16 عبارتند از 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , F , E , D , C , B , A

:: برای اینکه بیشتر آشنا بشید در جدول زیر چند رنگ معروف رو با سه روش گفته شده آوردم . خوب دقت کنید که چطور کدها با ترکیب سه رنگ قرمز و سبز و آبی ساخته شدند :

رنگکد رنگ HEXکد رنگ RGB
#000000rgb(0,0,0)
#FF0000rgb(255,0,0)
#00FF00rgb(0,255,0)
#0000FFrgb(0,0,255)
#FFFF00rgb(255,255,0)
#00FFFFrgb(0,255,255)
#FF00FFrgb(255,0,255)
#C0C0C0rgb(192,192,192)
#FFFFFFrgb(255,255,255)

 

به طور مثال در جدول فوق کد رنگ مشکی 000000# هست . یعنی هیچ رنگی موجود نیست (سیاهی !) . و وقتی که همه ی رنگ ها مقدارشون حداکثر باشه سفید (FFFFFF#) رو داریم !

:: نام های استاندارد تعریف شده برای رنگ ها در CSS و HTML برای تعداد ‍147 رنگ در CSS و HTML نام استاندارد تعریف شده که اونها رو با رنگ و کد معادلشون در زیر می بینید :

نام رنگHEX Codeرنگ
AliceBlue#F0F8FF
AntiqueWhite#FAEBD7
Aqua#00FFFF
Aquamarine#7FFFD4
Azure#F0FFFF
Beige#F5F5DC
Bisque#FFE4C4
Black#000000
BlanchedAlmond#FFEBCD
Blue#0000FF
BlueViolet#8A2BE2
Brown#A52A2A
BurlyWood#DEB887
CadetBlue#5F9EA0
Chartreuse#7FFF00
Chocolate#D2691E
Coral#FF7F50
CornflowerBlue#6495ED
Cornsilk#FFF8DC
Crimson#DC143C
Cyan#00FFFF
DarkBlue#00008B
DarkCyan#008B8B
DarkGoldenRod#B8860B
DarkGrey#A9A9A9
DarkGreen#006400
DarkKhaki#BDB76B
DarkMagenta#8B008B
DarkOliveGreen#556B2F
Darkorange#FF8C00
DarkOrchid#9932CC
DarkRed#8B0000
DarkSalmon#E9967A
DarkSeaGreen#8FBC8F
DarkSlateBlue#483D8B
DarkSlateGrey#2F4F4F
DarkTurquoise#00CED1
DarkViolet#9400D3
DeepPink#FF1493
DeepSkyBlue#00BFFF
DimGrey#696969
DodgerBlue#1E90FF
FireBrick#B22222
FloralWhite#FFFAF0
ForestGreen#228B22
Fuchsia#FF00FF
Gainsboro#DCDCDC
GhostWhite#F8F8FF
Gold#FFD700
GoldenRod#DAA520
Grey#808080
Green#008000
GreenYellow#ADFF2F
HoneyDew#F0FFF0
HotPink#FF69B4
IndianRed#CD5C5C
Indigo#4B0082
Ivory#FFFFF0
Khaki#F0E68C
Lavender#E6E6FA
LavenderBlush#FFF0F5
LawnGreen#7CFC00
LemonChiffon#FFFACD
LightBlue#ADD8E6
LightCoral#F08080
LightCyan#E0FFFF
LightGoldenRodYellow#FAFAD2
LightGrey#D3D3D3
LightGreen#90EE90
LightPink#FFB6C1
LightSalmon#FFA07A
LightSeaGreen#20B2AA
LightSkyBlue#87CEFA
LightSlateGrey#778899
LightSteelBlue#B0C4DE
LightYellow#FFFFE0
Lime#00FF00
LimeGreen#32CD32
Linen#FAF0E6
Magenta#FF00FF
Maroon#800000
MediumAquaMarine#66CDAA
MediumBlue#0000CD
MediumOrchid#BA55D3
MediumPurple#9370D8
MediumSeaGreen#3CB371
MediumSlateBlue#7B68EE
MediumSpringGreen#00FA9A
MediumTurquoise#48D1CC
MediumVioletRed#C71585
MidnightBlue#191970
MintCream#F5FFFA
MistyRose#FFE4E1
Moccasin#FFE4B5
NavajoWhite#FFDEAD
Navy#000080
OldLace#FDF5E6
Olive#808000
OliveDrab#6B8E23
Orange#FFA500
OrangeRed#FF4500
Orchid#DA70D6
PaleGoldenRod#EEE8AA
PaleGreen#98FB98
PaleTurquoise#AFEEEE
PaleVioletRed#D87093
PapayaWhip#FFEFD5
PeachPuff#FFDAB9
Peru#CD853F
Pink#FFC0CB
Plum#DDA0DD
PowderBlue#B0E0E6
Purple#800080
Red#FF0000
RosyBrown#BC8F8F
RoyalBlue#4169E1
SaddleBrown#8B4513
Salmon#FA8072
SandyBrown#F4A460
SeaGreen#2E8B57
SeaShell#FFF5EE
Sienna#A0522D
Silver#C0C0C0
SkyBlue#87CEEB
SlateBlue#6A5ACD
SlateGrey#708090
Snow#FFFAFA
SpringGreen#00FF7F
SteelBlue#4682B4
Tan#D2B48C
Teal#008080
Thistle#D8BFD8
Tomato#FF6347
Turquoise#40E0D0
Violet#EE82EE
Wheat#F5DEB3
White#FFFFFF
WhiteSmoke#F5F5F5
Yellow#FFFF00
YellowGreen#9ACD32

 

کد رنگ در html و css