ویژگی های سایت خوب چیست ؟ پرتال اينترنتی بايد مخاطب مدار باشد يکي از ابتدايی ترين انتظاراتی که از يک سايت اينترنتی مي شود داشت، مخاطب مداري پرتال است. يک سايت، در …
ادامه مطلب